Reglement en voorschriften

Reglement
Bij wet is bepaald dat iedere begraafplaats in Nederland over een reglement dient te beschikken.
Dit reglement dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen welke zijn opgenomen in de Wet op de Lijkbezorging.

Het parochiebestuur als vertegenwoordiger van de rechtspersoon Rooms Katholieke Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder eigenaresse van het Sint Janskerkhof, is daarnaast gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie in Nederland en ter zake het beheer van het Sint Janskerkhof aan dit reglement.

Na verkregen goedkeuring van de Bisschop van Haarlem d.d. 8 oktober 2020 werd het door het bestuur van de parochie Sint Jan – Goede Herder opnieuw vastgestelde Reglement Sint Janskerkhof te Laren N.H. per oktober 2020 van kracht.

Voorschriften
Naast bovengenoemd reglement heeft het parochie bestuur een aantal voorschriften vastgesteld.

In deze voorschriften zijn o.a. bepalingen opgenomen waaraan graftekens/grafmonumenten en grafbeplantingen dienen te voldoen.

Grafakte
De rechthebbende van een graf wordt ingevolge wettelijk voorschrift voor begraving een grafakte ter ondertekening aan geboden waarin o.a. wordt gerefereerd aan bovengenoemd reglement en voorschriften.

Downloads:
•    reglement
•    voorschriften