Graven en grafmonumenten

Algemeen
Op het Sint Janskerkhof kunnen alleen zij worden begraven, die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie Sint Jan - Goede Herder en zij die met een parochiaan gehuwd waren, alsmede oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de parochie behoorden.
Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijken en toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.

Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur van de parochie Sint Jan - Goede Herder, genaamd grafakte. 

Particulier graf
Een particulier graf wordt uitgegeven aan één persoon, meestal de opdrachtgever van de begrafenis.
De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven (maximaal 3 overledenen) worden en bepaalt welk gedenkteken er eventueel geplaatst wordt.
De rechthebbende heeft alle rechten en plichten gedurende een periode van 20 jaar. Deze periode kan daarna verlengd worden met telkens 10 jaar.
Op een particulier graf kan een gedenkteken worden geplaatst. Voor het onderhoud zorgen de nabestaanden zelf.
De beheerder van het kerkhof beschikt over een lijst met steenhouwers die grafstenen en gedenktekens kunnen vervaardigen en die op de hoogte zijn van de voorwaarden waaraan grafstenen moeten voldoen.
Desgewenst kan ook een asbus in het particuliere graf worden bijgezet.

Algemeen graf 
Algemene graven zijn graven waarin 3 overledenen zonder verwantschap worden bijgezet.
Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Daarna worden de stoffelijke resten geruimd. Herbegraven naar een eigen graf is dan ook mogelijk, maar zeer kostbaar.
Bij algemene graven spreken we van een belanghebbende. Hij/zij beslist na het verstrijken van de grafrust over de bestemming van de stoffelijke resten van de overledene.

Kindergraf
Op het Sint Jans kerkhof zijn aparte plaatsen voor kindergraven. In een kindergraf kan een overleden kind worden begraven dat niet ouder was dan 5 jaar. Ook hier is bijzetting van een asbus of urn toegestaan.

Grafkelders
Grafkelders worden uitsluitend toegelaten op de gravenvelden, als zodanig aangegeven in de Voorschriften op grond van artikel 36 en qua constructie in overeenstemming met deze Voorschriften.
De rechthebbende is er zelf verantwoordelijk voor dat de grafkelder conform de goedkeuring en aanwijzingen van of namens het parochiebestuur wordt geplaatst.
Na het beëindigen van het grafrecht dient de rechthebbende de grafkelder voor eigen rekening en risico te laten verwijderen. In verband met de bouw van een grafkelder dienen deze graven ruim van tevoren ingehuurd te worden .

Downloads/links:
•    beplanting
•    reglement
•    voorschriften
•    tarieven

Historie